ନଟ୍ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ |

 • ବାଦାମ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ |

  ବାଦାମ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ |

  ଘର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି |

  ● ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କମ୍ପନ ପ୍ରତିରୋଧ |

  Wear ଭଲ ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ କେଶ ପ୍ରତିରୋଧ |

  ● ଭଲ ପୁନ use ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ |

  ସ୍ପନ୍ଦନ ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରେ |